Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để thực hiện. Từ các phong trào thi đua góp phần xây dựng hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) tại xã Yên Mỹ (Chợ Đồn).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) tại xã Yên Mỹ (Chợ Đồn).

Nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh; thi đua thực hiện tốt các phong trào gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức ký kết giao ước thi đua đối với khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh, cụm thi đua các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc... Đồng thời, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, như: Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 10/3/2021 về tổ chức phong trào thi đua năm 2021; Kế hoạch số 140/KH-MTTQ-BTT ngày 24/02/2021 về tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử; Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ ngày 31/3/2021 về nội dung thi đua và chấm điểm cho từng lĩnh vực công tác chuyên môn...

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, trong 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Đặc biệt, các phong trào thi đua đã được gắn kết với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong hệ thống MTTQ đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh; bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... đến 100% cán bộ MTTQ các cấp và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức xây dựng 02 mô hình về bảo vệ môi trường tại xã Yên Mỹ (Chợ Đồn), xã Quảng Khê (Ba Bể). Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia đóng góp, vận động, ủng hộ với nhiều hình thức khác nhau, duy trì và thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản; vận động các hộ dân, khu dân cư đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Kết quả, hơn 79.000/gần 81.000 hộ dân đăng ký "Gia đình văn hóa"; có 1.300/1.310 khu dân cư đăng ký “Khu dân cư văn hóa”.

Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến hết ngày 09/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận gần 02 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được 50 cuộc, có trên 1.300 lượt người tham dự. Tiếp nhận 02 đơn, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết và trả lời 01 đơn thư, 01 đơn thư đang tiếp tục xác minh giải quyết...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khảo sát mô hình "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" tại xã Khang Ninh (Ba Bể).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khảo sát mô hình "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" tại xã Khang Ninh (Ba Bể).

Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua ở địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, địa phương.

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình phối hợp thống nhất và hành động của MTTQ Việt Nam các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn, lồng ghép công tác thi đua trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các mô hình, các phong trào đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất trong cộng đồng dân cư, nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm