TIẾN TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ CHÍ KIÊN

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Ngân Sơn luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Phja Pảng.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Phja Pảng.

Được chia tách sinh hoạt độc lập từ năm 2017, Chi bộ thôn Phja Pảng, xã Thượng Ân đã và đang từng bước thể hiện vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong mọi hoạt động ở thôn. Bí thư Chi bộ thôn Phja Pảng Triệu Chiều Cương cho biết: Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế gia đình. Từ các hoạt động này, xuất hiện nhiều quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Vì vậy, từ 03 đảng viên khi mới chia tách chi bộ sinh hoạt độc lập, đến nay chi bộ đã có 08 đảng viên. Dự kiến đến cuối năm 2023, chi bộ kết nạp thêm 01 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 09 người.

Hiện nay toàn Đảng bộ huyện có 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ cơ sở, 191 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ngân Sơn đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng. Các đơn vị trực thuộc đã đề ra kế hoạch và tập trung thực hiện tốt các giải pháp để phát triển đảng viên, chú trọng ở khu vực nông thôn, vùng cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 271 đảng viên, đạt 112,5% chỉ tiêu kế hoạch; nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện lên 3.633 đồng chí.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đổi mới, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức. Qua đánh giá, năm 2021 tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 105,4% chỉ tiêu kế hoạch; năm 2022, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 75/90%, đạt 83,3% so với chỉ tiêu kế hoạch, giảm 19,9% so với năm 2021 (đánh giá theo hướng dẫn mới của tỉnh); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 2 năm 2021 và 2022 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực sau hai năm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.../.

Xem thêm