Ba Bể tập trung giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản

Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Ba Bể mới giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 31% kế hoạch. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, cấp ủy, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Ba Bể mới giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 31% kế hoạch. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, cấp ủy, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Năm 2018, huyện Ba Bể được tỉnh giao quản lý và triển khai thực hiện 184 công trình bằng 09 nguồn vốn, với tổng kế hoạch được giao là hơn 97,5 tỷ đồng, trong đó, vốn chuyển tiếp năm 2017 chuyển sang là hơn 25,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, huyện mới chỉ thực hiện giải ngân được hơn 30,2 tỷ đồng, đạt khoảng 31% kế hoạch năm. Một số nguồn vốn đạt thấp như: Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt khoảng 2% kế hoạch, Chương trình 135 đạt hơn 26%, Chương trình 30a giải ngân được 26%, nguồn xổ số kiến thiết đạt hơn 38%...

Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình nông thôn mới của huyện Ba Bể đến nay mới chỉ giải ngân đạt khoảng 2% kế hoạch.
Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Bể đến nay mới chỉ giải ngân đạt khoảng 2% kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể Cao Minh Hải cho biết: Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp là do một số công trình năm 2018 hiện mới đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư; lập dự toán và thẩm định dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu; tiết kiệm chi 5% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Số còn lại đã thi công xong chờ bàn giao đưa vào sử dụng và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán… Riêng đối với các công trình sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hiện vẫn đang thẩm lập và thẩm định dự toán, chưa thực hiện giải ngân.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản trong năm 2018, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp như: Đối với các công trình hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, đẩy nhanh công tác trình thẩm định quyết toán vốn đầu tư. Các công trình chuyển tiếp, khẩn trương thi công xây dựng để đảm bảo thời gian và tiến độ hoàn thành của công trình. Riêng đối với các công trình đang khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật để kịp thời triển khai thực hiện trong năm 2018.

Tăng cường chỉ đạo đối với các công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư như Chương trình 135 năm 2017 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2018; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với các công trình chuyển tiếp của năm 2018 thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm lập và thẩm định dự toán; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn năm 2018.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, huyện Ba Bể nỗ lực phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo kế hoạch. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương./.

Quý Đôn 

Xem thêm