Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, công tác dân vận của hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở; tích cực nghiên cứu khoa học, ban hành nhiều đề tài, đề án về công tác dân vận có giá trị thực tiễn cao.

Công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được những kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần dân. Việc phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều khởi sắc. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận đã tích cực tham gia, đóng vai trò quan trọng trong khống chế, kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: Tại một số nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân vận của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu, nhất là ở cấp cơ sở đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị có mặt chưa toàn diện, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Việc cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, cấp ủy cấp trên và chương trình công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế. Kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa... chưa đạt như kỳ vọng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, chương trình công tác dân vận năm 2022 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, trong đó tập trung một số công việc trọng tâm sau:

Tích cực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận.

Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác dân vận.

Đồng chí nhấn mạnh: Ban Dân vận các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch công tác dân vận năm 2022, trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ký chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp để thực hiện các nội dung công tác dân vận theo kế hoạch đã ký kết, đảm bảo hiệu quả, thực chất. Tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức đại hội của một số tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng nhiệm kỳ 2022 - 2027 như: Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... Kịp thời nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo để báo cáo đề xuất với cấp ủy. Phát huy những cách làm hay trong công tác dân vận, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”…/.

Nông Vui

Xem thêm