Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, đồng thời chủ động phản bác lại những thông tin xuyên tạc, độc hại.

Hiệu quả từ các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, blog… với nhiều tính năng tiện ích như chia sẻ, lan tỏa thông tin, kết nối nhanh, nhưng cũng là công cụ để thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Trong khi đó, nhận thức của một số bộ phận công chúng chưa đồng đều, do vậy rất dễ hiểu sai về Đảng. 

Thông qua các nền tảng kỹ thuật số, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ, bóp méo thành quả vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Nhân dân ta; xuất bản, phát tán những tài liệu của các tổ chức quốc tế thiếu thiện cảm, thiếu khách quan với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Âm mưu, thủ đoạn của chúng nhằm phủ định kết quả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đòi phi chính trị hóa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; ra yêu sách đòi Đảng ta từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đòi đa nguyên, đa đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn; các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng.

Những tác hại từ các thông tin hoàn toàn sai lệch về lịch sử dân tộc, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước trực tiếp hay gián tiếp tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào đất nước, vào vai trò của Đảng, tiến tới kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội

Đội ngũ đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đội ngũ đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để nâng cao sức chiến đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch trên không gian mạng, cùng với tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, các cơ quan báo chí cần tích cực, chủ động tham gia vào mặt trận này.

Các cơ quan báo chí cần đổi mới, nâng chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác. Các báo có lượng người đọc lớn, có tác động, chi phối thông tin trên mạng cần mạnh dạn tạo những diễn đàn mở để trao đổi trực tuyến ý kiến, quan điểm khác biệt. Từ đó, triển khai tranh luận, giải thích với những người có ý kiến, quan điểm khác biệt, hoặc phản bác những quan điểm thù địch, chống đối chế độ.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm giúp Nhân dân nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch. Sử dụng báo chí chính thống của Đảng để kịp thời cung cấp những thông tin chính xác, làm cho mỗi công dân mạng có thể nhận thức, nhận diện rõ thông tin nào là xấu, độc; nhận diện rõ thế nào là quan điểm sai trái, thù địch, là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những tiến bộ, thành tựu toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước; những thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc xử lý các tội phạm trong các vụ đại án tham nhũng thể hiện rõ chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm của Đảng, bất kỳ người đó là ai. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân chủ động tiến công, tự giác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch phát tán trên mạng.

Tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.  

Đối phó, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội là quá trình không phải một sớm một chiều. Do vậy, mỗi công dân Việt Nam cần thể hiện tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, cảnh giác và miễn trừ đối với những thông tin xấu, độc, đồng thời chủ động đối phó, đấu tranh, ngăn chặn để giảm thiểu tác hại, ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống nền tảng tư tưởng của Đảng đã được toàn Đảng, toàn dân xây dựng, vun đắp./.

Phan Quý

Xem thêm