Bộ Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 19/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thành Long- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

6 tháng đầu năm 2022, ngành Tư pháp tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao, trong đó, một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng pháp luật nói chung, công thẩm định, rà soát VBQPPL nói riêng đã được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp về chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả phục hồi phát triển được tăng cường. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật mới được tổ chức thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hòa giải thành công trong các vụ việc ở cơ sở đạt được ở mức cao...

Tuy nhiên, còn có một số hạn chế như việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; hồ sơ, dự án Luật trình cơ quan có thẩm quyền chưa bảo đảm tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm, còn xảy ra vi phạm trong hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản.

Hội nghị thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 gồm: Tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực Tư pháp. Triển khai thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong rà soát, thẩm định, xây dựng VBQPPL; thực hiện hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các đơn vị thuộc bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các cấp tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời hướng dẫn, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch công tác, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường công tác tự kiểm tra, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực gắn với động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.../.

Việt Bắc

Xem thêm