Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản tại Bắc Kạn

BBK - Ngày 08/02/2023, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ban hành Quyết định số 66/QĐ-TTg phê duyệt các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Xem thêm