Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025.

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu chung đó là, quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh để được xếp vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế mức khá của cả nước; đẩy mạnh phát triển số lượng doanh nghiệp thành lập mới, nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao quy mô nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2022 – 2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn trung bình mỗi năm tăng ít nhất 01 bậc, phấn đấu cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần đạt trên 67 điểm. Cụ thể: Nhóm chỉ số có trọng số 5% gồm chỉ số Gia nhập thị trường đạt từ 8,1 điểm trở lên; chỉ số Tiếp cận đất đai đạt từ 6,5 điểm trở lên; chỉ số Chi phí thời gian đạt từ 6,5 điểm trở lên; chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đạt từ 6,7 điểm trở lên; chỉ số Tính năng động đạt từ 6,8 điểm trở lên; chỉ số thiết chế pháp lý đạt từ 7,8 điểm trở lên. Chỉ số có trọng số 10% gồm chỉ số Chi phí không chính thức đạt từ 6,4 điểm trở lên. Nhóm chỉ số có trọng số 20% gồm chỉ số Tính minh bạch đạt từ 7,2 điểm trở lên; chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt từ 6,2 điểm trở lên; chỉ số Đào tạo lao động đạt từ 6,9 điểm trở lên.

Theo Kế hoạch, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số thành phần của PCI. Yêu cầu các sở, ban, ngành theo dõi, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc cải thiện các chỉ số thành phần theo hướng dẫn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2022 – 2025.

Cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải đi lại, liên hệ làm thủ tục nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và gây phiền hà nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, cấp điện…

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tiếp cận thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của tỉnh…

Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, đầu tư hoàn thành đối với các dự án trọng điểm có tính lan tỏa, nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển. Khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp...

Nâng cao chất lượng và công khai, minh bạch các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm, để khắc phục trùng lắp, chồng chéo, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, không để các hoạt động thanh tra, kiểm tra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, trọng tâm là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương thái độ phục vụ doanh nghiệp và người dân; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp...

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Bắc Kạn theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Q.Đ

Xem thêm