Chợ Đồn với công tác tuyền truyền đại hội đảng các cấp

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Khẩu hiệu tuyên truyền được gắn bằng cỏ hoa tại cổng UBND huyện nằm trên trục đường trung tâm thị trấn Bằng Lũng.
Khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội đảng được gắn tại cổng UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tuyên truyền đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch với những nội dung như: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng về kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại của đất nước, địa phương, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội. Phong trào thi đua các cấp. Tình cảm của Nhân dân các dân tộc trong huyện hướng về đại hội đảng…

Công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI được chia thành 3 đợt. Đợt 1 tuyên truyền trước khi diễn ra Đại hội (từ tháng 2 đến tháng 7/2020). Đợt 2 tuyên truyền trong thời gian tiến hành Đại hội (từ tháng 7 đến tháng 8/2020). Đợt 3 tuyên truyền ngay sau khi kết thúc Đại hội. Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng được chia thành 3 đợt là trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, băng zôn tại các trục đường chính, khu trung tâm của thị trấn; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn… Hằng ngày, hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin về đại hội đảng các cấp đến toàn thể Nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể, tạo không khí thi đua chào mừng đại hội.

Đồng chí Lưu Ngọc Chín- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cho biết: Chúng tôi đã xây dựng chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp” trên sóng phát thanh của huyện để kịp thời phản ánh, thông tin đến bà con nhân dân tình hình tổ chức đại hội cấp cơ sở cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 10 buổi tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn. Tuyên truyền bằng xe lưu động tại các trục đường chính của các xã, thị trấn được 10 buổi. Tiến hành trang trí tường hoa tại cổng UBND huyện với 2 câu khẩu hiệu “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!”; “Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”...

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng; các quan điểm, định hướng lớn của Đảng; những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện những năm tới.

Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, công tác tuyên truyền đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện vào Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, dự kiến được tổ chức vào ngày 11, 12/8/2020; tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…/.

Nông Vui

Xem thêm