Chợ Mới thu hoạch lúa xuân

Vụ Xuân năm 2014 toàn huyện Chợ Mới gieo cấy được hơn 900/ha lúa. Những ngày này nông dân các xã Cao Kỳ, Nông Hạ, Nông Thịnh, Thanh Bình, Yên Đĩnh, Quảng Chu huyện Chợ Mới đang tập trung thu hoạch lúa xuân và gieo mạ mùa. 

Vụ Xuân năm 2014 toàn huyện Chợ Mới gieo cấy được hơn 900/ha lúa. Những ngày này nông dân các xã Cao Kỳ, Nông Hạ, Nông Thịnh, Thanh Bình, Yên Đĩnh, Quảng Chu huyện Chợ Mới đang tập trung thu hoạch lúa xuân và gieo mạ mùa. 

Nông dân xã Nông Hạ thu hoạch lúa xuân
Nông dân xã Nông Hạ thu hoạch lúa xuân
Xã Thanh Bình người dân đang tập trung chăm sóc mạ và gặt xong là cây vụ mùa ngay
Xã Thanh Bình người dân đang tập trung chăm sóc mạ và gặt xong là cấy vụ mùa ngay

Trần Tuyến
 

Xem thêm