ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN PÁC NẶM LẦN THỨ NHẤT

Đại hội này thực sự là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc trong huyện vào sự lãnh đạo của Đảng, là nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, đây cũng là một sự kiện chính trị quan trọng, biểu tượng cho khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, cảnh giác, đấu tranh trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá cách mạng Việt Nam.

Đại hội này thực sự là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc trong huyện vào sự lãnh đạo của Đảng, là nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, đây cũng là một sự kiện chính trị quan trọng, biểu tượng cho khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, cảnh giác, đấu tranh trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá cách mạng Việt Nam.

 Trong những năm qua, công tác dân tộc thiểu số của huyện đã có nhiều chuyển biến đáng kể, đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên, qua đó góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, động viên được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thi đua làm giàu, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn như: Chương trình 134, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo được 1.406 nhà, hỗ trợ khai thác đất sản xuất 67 ha, 1.493 công trình nước sinh hoạt phân tán và 08 công trình nước sinh hoạt tập trung với hơn 1500 hộ được hưởng lợi; Chương trình 135, thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 55,436 tỷ đồng, với 21 công trình giao thông, 23 công trình thủy lợi, 43 công trình trường học, 4 công trình nước sinh hoạt, 5 công trình Chợ... Đồng thời, thực hiện tốt Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Đã triển khai cho 310 hộ vay, với tổng số vốn giải ngân là 1 tỷ 550 triệu đồng...

Đến nay, các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tại các xã đặc biệt khó khăn, nhìn chung đã phát huy tối đa hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao huyện Pác Nặm. Thể hiện qua các mặt đã đạt được như: Tỏng sản lượng lương thực có hạt năm 2009 đạt 15.700 tấn (tăng 5.660,4 tấn so với năm 2003); Tổng đàn trâu, bò đạt 18.591 con (tăng 17,4% so với năm 2003)... Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số trong huyện đã phát huy lợi thế, phát triển nhiều mô hình chăn nuôi, nông - lâm kết hợp, mô hình kinh tế vườn - rừng, ao, chuồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, cho người dân học tập và làm theo như hộ ông: Dương Văn Mạnh thôn Nà Chảo Công Bằng; ông: Ma Văn Quyết thôn Cốc Lải xã Cao Tân; Dương Văn Mủa thôn Nặm Nhì xã Cổ Linh; Quan Thị Giang, Hoàng Văn Thân Thôm Mèo xã Xuân La; ông Lý Văn Dinh thôn Phja Đeng xã Nghiên Loan; Triệu Văn Quang thôn Slam Vè xã Nhạn Môn; Triệu Minh Nhâm thôn Nà Coóc xã Bộc Bố; Quách Văn Việt, thôn Đông Lẻo xã Bộc Bố; Triệu Vần Sliểu thôn Nặm Sai xã Công Bằng…hàng năm thu nhập vài chục triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Pác Nặm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc về công tác dân tộc của huyện
Lãnh đạo huyện Pác Nặm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc về công tác dân tộc của huyện

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hôi dân tộc thiểu số là sự kiện chính trị hết sức quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc, nhằm tiếp tục đánh giá về công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; Tôn vinh, biểu dương những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, đồng chí Hoàng Ngọc Đường cũng đề nghị, huyện Pác Nặm trước mắt cần tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ để đồng bào được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu dãi của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại Đại hội này, huyện Pác Nặm đã trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Dân tộc cho 154 đại biểu và trao 17 giấy khen trong thời gian qua.

Quý Đôn

Xem thêm