ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ V THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2014.

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2014.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Lam- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Văn Khoát- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn Du- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh bạn.

Tham gia Đại hội có 202 đại biểu chính thức, được cử từ các huyện, thị, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chi Hà Văn Khoát- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chi Hà Văn Khoát- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau diễn văn khai mạc, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác mặt trận khoá IV, nhiệm kỳ 2009 - 2014 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2009 - 2014, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng về thành phần, cơ cấu, chủ động đổi mới về nội dung và phương thức tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; tăng cường phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tính tích cực của nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận các khu dân cư có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn trong việc đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, hướng mạnh về cơ sở, trong đó phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, khu dân cư.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Sự phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng có những nội dung thiếu đồng bộ; công tác giám sát của Mặt trận chưa sâu, chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia giám sát; hoạt động của ban thường trực ủy ban MTTQ một số địa phương, nhất là các xã vùng cao còn lúng túng, chưa phát huy được vai trò, vị trí theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2014- 2019, Báo cáo chính trị tại Đại hội chỉ rõ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội; thực hiện tốt hơn nữa việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc góp phần đưa tỉnh nhà phát triển một cách toàn diện.

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ tới là đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư...

Đại hội đã nghe các tham luận của các cơ sở, làm rõ hơn thành tựu, những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa IV.

Phát biểu tại Đại hội,  đồng chí Nguyễn Lam- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những thành tích của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế cần được tiếp tục củng cố, nâng cao. Đồng chí cũng nêu rõ những định hướng nhiệm vụ chính của Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Lam- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Lam- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Văn Khoát, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ qua, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để đưa Chương trình hành động của Đại hội vào cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và hoạt động hướng về cơ sở...

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 71 ủy viên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 71 ủy viên.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V đã cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Ông Vi Hồng Dương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2014- 2019; các Phó Chủ tịch là: Đỗ Đức Quang, Triệu Thị Thúy, Ma Nhật Hoài.

Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bế mạc, kết thúc tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra.

                                                                                                                              P.V

Xem thêm