Đánh giá tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022

Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Về tín ngưỡng, toàn tỉnh có 618 người chuyên thực hành tín ngưỡng, 59 cơ sở thờ tự tín ngưỡng và 19 cơ sở thờ tự khác. Các cơ sở tín ngưỡng và người chuyên thực hành tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.

Tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, với hơn 12.400 tín đồ theo 03 tôn giáo đã được Nhà nước công nhận gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, nội quy của giáo hội, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đôn đốc về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, gắn thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình của các cấp, các ngành, địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo được đẩy mạnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thảo luận tại Hội nghị.

Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo quy định; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở.

Các tổ chức tôn giáo hoạt động cơ bản ổn định, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; chung sức, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023./.

Nông Vui

Xem thêm