Dấu ấn công tác nội vụ năm 2020

Năm 2020, tỉnh ta đạt được nhiều kết quả về công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn, công tác cán bộ, trong đó có phần đóng góp không nhỏ với vai trò là cơ quan tham mưu của Sở Nội vụ. Đây là cơ sở để ngành Nội vụ nỗ lực hơn trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, tỉnh ta đạt được nhiều kết quả về công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn, công tác cán bộ, trong đó có phần đóng góp không nhỏ với vai trò là cơ quan tham mưu của Sở Nội vụ. Đây là cơ sở để ngành Nội vụ nỗ lực hơn trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn đầu tiên và quan trọng của ngành Nội vụ năm qua là tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối. Đồng thời đóng vai trò tích cực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn. Cụ thể: Tham mưu cho UBND tỉnh đổi tên Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo (do chuyển nhiệm vụ giảm nghèo về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội); giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh; cho chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức Kiểm lâm và các Ban Quản lý rừng đặc dụng; giải thể 02 đơn vị: Ban Quản lý môi trường và đô thị thuộc UBND huyện Chợ Mới và Trường Trung cấp Y tế thuộc Sở Y tế; thành lập Trường Cao đẳng Bắc Kạn trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng vào Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú; thẩm định xếp hạng 04 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp và xếp hạng lại Trường THCS&THPT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn; tham mưu chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp 30 xã để thành lập 16 xã mới, giảm 14 xã theo Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Sau sáp nhập, các đơn vị hành chính mới cơ bản ổn định tổ chức, bộ máy, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Năm 2021, công tác kiểm tra công vụ đột xuất vẫn được Sở Nội vụ tăng cường thực hiện.
Công tác kiểm tra công vụ đột xuất tiếp tục được Sở Nội vụ tăng cường.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính thì vấn đề tinh giản biên chế cũng được tỉnh ta quan tâm thực hiện. Trong năm, ngành Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt cho 113 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động (14 công chức cấp huyện, cấp tỉnh, 21 viên chức và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 77 cán bộ công chức cấp xã) nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; 36 người nghỉ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP (cấp tỉnh 04, cấp huyện 04, cấp xã 28).

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2020 được đánh giá có những chuyển biến tích cực, ngành Nội vụ có những đóng góp không nhỏ cho lĩnh vực này. Ngành tham mưu cho UBND tỉnh rất nhiều nội dung quan trọng về cải cách hành chính, như: Kế hoạch CCHC, tuyên truyền, kiểm tra, nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh; triển khai Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức điều tra xã hội học chỉ số hài lòng năm 2020 đối với 07 dịch vụ hành chính công, kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đạt 91,3%. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Qua tổng kết, nhìn nhận lại kết quả đạt được, vướng mắc còn gặp phải và tìm giải pháp cho giai đoạn tiếp theo với mục tiêu cụ thể cho nhiệm vụ trọng tâm này.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức được 04 đợt đối với 66 đơn vị. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong suốt năm 2020, Đoàn công tác kiểm tra công vụ đột xuất đã nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm hoàn thành nội dung, kế hoạch đề ra, nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Qua kiểm tra ở các địa phương, đơn vị cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị cơ bản thực hiện tương đối tốt việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ đối với một số tồn tại, hạn chế, như: Công chức chưa chủ động đeo thẻ công chức trong giờ làm việc; một số đơn vị do chuyển trụ sở mới chưa niêm yết công khai TTHC…

Dù còn những tồn tại, hạn chế nhất định, nhưng có thể thấy năm 2020 các mặt công tác đều được ngành Nội vụ quan tâm thực hiện, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Đây chính là cơ sở, động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đặt quyết tâm hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, trong đó tham mưu, tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

X.N

Xem thêm