Hiệu quả của thẻ liên kết "Lập nghiệp"

 

 Vừa qua, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank)phối hợp với Ngân hàng CSXH Việt Nam(VBSP) phát hành thẻ liên kết mang tên "lập nghiệp" với nhiều ưu đãi dành riêng cho các đối tượng là học sinh, sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH phục vụ cho việc học tập. Đây là một tin vui đối với các bạn học sinh sinh viên khi bước vào năm học mới 2009 - 2010.

 
Theo hợp đồng hợp tác phát hành thẻ liên kết với tên gọi “LẬP NGHIỆP” thì VBPS là ngân hàng thực hiện việc giải ngân cho học sinh, sinh viên vay vốn, Agribank là ngân hàng thực hiện việc phát hành thẻ cho các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện được VBSP cho vay vốn. Những học sinh, sinh viên có thông báo nhận tiền vay từ VBSP qua tài khoản thẻ liên kết thương hiệu "Lập nghiệp" sẽ được phát hành thẻ miễn phí. Agribank sẽ trang bị cho các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề trên toàn quốc mỗi trường 1 thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (gọi tắt là EDC) để thực hiện việc thanh toán tiền học phí bằng thẻ, trước mắt là một số trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề lớn trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Việc phát hành thẻ liên kết "Lập nghiệp" sẽ đem lại lợi ích cho cả 3 bên tham gia là Ngân hàng NN&PTN, Ngân hàng CSXH và các em học sinh, sinh viên.

HiÖn t¹i, trªn ®Þa bµn tØnh B¾c K¹n cã h¬n 4.500 hé gia ®×nh cã d­ nî ch­¬ng tr×nh vay vèn häc sinh sinh viªn víi tæng sè tiÒn vay h¬n 44 tû ®ång. ChÝnh v× vËy, ®Ó nh÷ng tiÖn Ých do thÎ liªn kÕt "LËp nghiÖp" nhanh chãng ®Õn ®­îc víi c¸c em häc sinh, sinh viªn vµ gia ®×nh c¸c em, ng©n hµng CSXH ®ang ®Èy nhanh viÖc lËp danh s¸ch c¸c gia ®×nh vay vèn cã nhu cÇu ®­îc lµm thÎ ®Ó chuyÓn sang cho ng©n hµng NN&PTNT ph¸t hµnh thÎ. VÒ phÝa Ng©n hµng NN&PTNT còng ®· chØ ®¹o c¸c chi nh¸nh ng©n hµng cÊp huyÖn s½n sµng tiÕp nhËn vµ triÓn khai nhanh viÖc lµm thÎ cho ®èi t­îng häc sinh sinh viªn ®Ó viÖc gi¶i ng©n nguån vèn vay ®­îc kÞp thêi.

Nh­ vËy lµ tõ nay, c¸c gia ®×nh cã con em ®ang theo häc c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp ®­îc vay vèn cña ng©n hµng CSXH trªn ®Þa bµn tØnh sÏ kh«ng ph¶i lo ®Õn viÖc hµng th¸ng, hµng quý ph¶i chuyÓn tiÒn qua B­u ®iÖn hoÆc göi qua xe kh¸ch. ViÖc chuyÓn tiÒn tõ nay sÏ do ng©n hµng CSXH vµ ng©n hµng NN&PTNT ®¶m nhËn, c¸c gia ®×nh kh«ng nh÷ng ®­îc cÊp thÎ miÔn phÝ mµ viÖc chuyÓn tiÒn còng kh«ng mÊt phÝ. ThÎ liªn kÕt "LËp nghiÖp" thùc sù lµ mét s¶n phÈm mang ý nghÜa nh©n v¨n s©u s¾c cña 2 ng©n hµng CSXH - NN&PTNT ViÖt Nam .

P.V

 

 

 

Xem thêm