Học và làm theo Bác, Bắc Kạn quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chủ đề học và làm theo Bác năm 2024, 2025 được tỉnh Bắc Kạn xác định là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra".
Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Năm 2023, dù bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng bức tranh tổng thể về KT-XH của Bắc Kạn vẫn có nhiều điểm sáng, tạo “đòn bẩy” phát triển cho năm 2024.

Xác định trạng thái của năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 là năm bứt phá để thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 với những từ khóa như “tinh thần trách nhiệm”, “linh hoạt”, “sáng tạo”, “hành động quyết liệt”, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ để nỗ lực thực hiện công việc theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024, 2025 phải đảm bảo thực chất và hiệu quả”, qua đó nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo và hành động quyết liệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Để việc triển khai chủ đề học và làm theo Bác đảm bảo hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, việc học tập và làm theo được thực hiện theo các nội dung trọng tâm, gồm: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024, 2025 với hình thức học tập: Học trực tuyến (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và phát sóng trực tiếp trên kênh Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

Tự học tập thông qua khai thác video trên Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể.

Theo đó: Đối với sinh hoạt chi bộ: Các cấp ủy chỉ đạo chi bộ xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 kỳ trong năm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm điểm học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ đảm bảo mỗi đảng viên được kiểm điểm ít nhất 1 lần/năm trước chi bộ, nội dung kiểm điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm của đảng viên và chuyên đề năm 2024, 2025. Đối với sinh hoạt các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chuyên đề năm 2024, 2025 góp phần thay đổi nếp nghĩ, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất và đời sống tinh thần của Nhân dân. Thời gian học tập: Bắt đầu từ tháng 02/2024.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó xác định nội dung, giải pháp làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề và nhiệm vụ chính trị:

Đối với tập thể: Bám sát nghị quyết cấp ủy đã đề ra trong nhiệm kỳ và từng năm; tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024, 2025 để xác định nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết. Nội dung lựa chọn cần xem xét nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc cần tập trung giải quyết; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra từ năm trước.

Đối với cá nhân: Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc trong việc xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nội dung phù hợp với vị trí việc làm; chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là các nội dung, nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch của cấp ủy để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của đơn vị. Việc đăng ký cần đảm bảo có tính khả thi, thực chất, tránh làm qua loa, hình thức, sao chép lẫn nhau.

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc giúp đỡ xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt nghi thức chào cờ và ghi danh “người tốt - việc tốt”.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về quy định nêu gương; lãnh đạo việc nêu gương tại cơ quan, đơn vị, địa phương trở thành việc làm thường xuyên. Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai quy định nêu gương, phát động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, quản lý; nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2024, 2025 gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng trong từng năm. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền gương “người tốt - việc tốt”, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội. Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên tích cực tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác kiểm tra, giám sát: Cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc triển khai học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy cấp dưới và đảng viên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh xác định quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn “cháy” trong mình niềm tin, khát vọng cống hiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó chính là nguồn “nhiên liệu” để toàn Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng vững tin, vượt qua khó khăn, thử thách, giải quyết những "điểm nghẽn", nắm bắt thời cơ, kiến tạo nên một hình ảnh mới của Bắc Kạn./.

Xem thêm