Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ 7

Ngày 01/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung khác. 

Các đại biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thức
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ 7.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội huyện Ngân Sơn phát triển ổn định; lĩnh vực nông – lâm nghiệp, cây lúa cấy được 169ha, đạt trên 105% kế hoạch; cây ngô gieo trồng được hơn 810ha, đạt hơn 108% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt trên 4.548 tấn. Toàn huyện đã trồng được trên 419ha rừng, đạt 119,7% so với Nghị quyết. Trong 6 tháng đầu năm thành lập được 03 hợp tác xã, đạt 150% so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm được trên 9,5 tỷ đồng, đạt hơn 61% so với Nghị quyết... 

Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục – đào tạo được chú trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Diện tích một số cây trồng không đạt kế hoạch; tỷ lệ tiêm phòng đàn đại  gia súc đạt thấp; tình hình chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch bệnh (dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò); tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp còn xảy ra; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tiến độ còn chậm.

Huyện Ngân Sơn đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021 gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ mùa, bảo đảm đúng khung thời vụ, quan tâm phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm chất lượng trong xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch; triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các công trình, dự án khởi công mới.../.

Đình Văn
 

Xem thêm