Hội nghị tham vấn về tổng kết thực tiễn thực trạng và giải pháp công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng

Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tham vấn về tổng kết thực tiễn thực trạng và giải pháp công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành...

Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tham vấn về tổng kết thực tiễn thực trạng và giải pháp công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành...

Hội nghị được tổ chức tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Hội nghị được tổ chức tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp luôn kiên định với chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; xây dựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin, thống nhất tư tưởng và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bám sát các quan điểm của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh chủ động triển khai, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã được cụ thể hóa theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng của cấp ủy các cấp có chuyển biến tích cực. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm triển khai thực hiện.

Công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là từ khi có Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư... Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc; tăng cường tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cấp cơ sở; từng bước hạn chế bệnh lười học nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có sự đổi mới cả về nội dung, phương thức. Việc nắm bắt, phản ánh, định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm; đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham vấn, thảo luận vào các nội dung của công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.../.

Duy Khánh

Xem thêm