Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngân hàng quý II/2022

Ngày 28/4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngân hàng tỉnh quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Đoàn Thị Hạnh- Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

 

Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn quý I/2022 với những kết quả chủ yếu, như: Triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác ngân hàng năm 2022.

Các tổ chức tín dụng tích cực huy động vốn, tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển nông, lâm nghiệp, các ngành, lĩnh vực ưu tiên, cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi, gia hạn nợ, miễn, giảm phí, đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng huy động vốn đến 31/3/2022 đạt 10.942 tỷ đồng, tăng 4% so với 31/12/2021, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng đến 31/3/2022 đạt: 10.712 tỷ đồng, giảm 0,1% so với 31/12/2021, tăng 8,3% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,94% tổng dư nợ. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo tiến độ đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; cung ứng các dịch vụ thanh toán, tiền mặt cho lưu thông.

Thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Thiết thực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, mua sắm trang thiết bị y tế, xóa nhà tạm cho người nghèo, tặng quà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Hội nghị tiến hành thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, cùng thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quý II và cả năm 2022; tập trung vào việc triển khai các cơ chế, chính sách về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng; thực hiện các mục tiêu tăng trưởng huy động vốn, tín dụng, phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại đi đôi với đảm bảo an toàn, phát triển bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hỗ trợ khách hàng, người dân sau tác động của dịch bệnh Covid-19...

Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tổ chức phổ biến, triển khai tới các ngân hàng: Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam về đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Hồng Bính

(Kho bạc Nhà nước)

Xem thêm