Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2013

Ngày 21/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 21/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Ngành nội vụ năm 2012- điểm cầu Bắc Kạn.
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Ngành nội vụ năm 2012 tại điểm cầu Bắc Kạn.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã.

Năm 2012, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trên cả nước đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế luôn được chú trọng. Cải cách hành chính có bước chuyển biến cơ bản ở các bộ, ngành, địa phương. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện kiểm soát, rà soát các quy định, thủ tục hành chính. Cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tiếp tục được quan tâm triển khai.

Đến nay, cả nước có 88,3% số cơ quan cấp tỉnh, 98,4% đơn vị hành chính cấp huyện và 86,7% đơn vị hành chính cấp xã đã triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ và bộ máy chính quyền địa phương được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, phù hợp với các nhiệm vụ được giao. Về tổ chức chính quyền địa phương trên các lĩnh vực: Xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; quản lý đô thị; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và công tác dân chủ, dân vận tiếp tục được thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có sự chuyển biến tích cực về thái độ, văn hóa trong hoạt động thực thi công vụ. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ nhà nước trong mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, năm 2012 ngành Nội vụ đã củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, đến nay 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phòng công tác thanh niên; 700 đơn vị hành chính cấp huyện được bố trí công chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên... 

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng một số văn bản, đề án của ngành chưa bảo đảm tiến độ nên việc triển khai thực hiện trên thực tế còn gặp khó khăn. Chế độ tiền lương đã có những đề xuất cải cách cơ bản, nhưng đời sống của cán bộ, công chức và người lao động vẫn còn nhiều khó khăn. Một số nội dung của cải cách hành chính chưa có điểm đột phá. Bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh, hiệu lực hoạt động chưa cao…

Đối với Bắc Kạn, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp cho UBND tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện thắng lợi công tác năm 2012.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề: Cải cách hành chính; cải cách tiền lương; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác quản lý cán bộ, công chức…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị ngành Nội vụ trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng thể chế; tập trung hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình yêu cầu Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 cũng như tăng cường công tác tuyên tuyền về cải cách hành chính; tiếp tục triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại tại UBND cấp huyện cần được đẩy mạnh gắn với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không hợp lý./.

Hà Thanh

Xem thêm