Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 56 của Bộ Tài chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 09/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh, đặt tại Sở Tư pháp.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh, đặt tại Sở Tư pháp.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Thông tư số 56/2023/TT-BTC áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2023./.

Xem thêm