Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

Sáng nay (10/11), Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Báo cáo về thực trạng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, đồng thời tích cực nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng; công tác giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Việc bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức cạnh tranh, có số dư thông qua sát hạch được thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số tổ chức đảng chưa thật sự được coi trọng; việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số đơn vị còn chung chung; việc nêu gương của một số cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa rõ nét, chưa có sức lan tỏa; việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra của một số tập thể, cá nhân còn chậm…

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng, các Huyện ủy, Trường Chính trị tỉnh...Các tham luận thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua; tập trung đề xuất những giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hà Sỹ Toàn, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Hà Sỹ Toàn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Hà Sỹ Toàn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh: Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục hạn chế thiếu sót, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay ở Bắc Kạn cần: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo định hướng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra là: Chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt. Phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị để từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Giáo dục, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên phải đi đôi với rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên kiểm điểm liên hệ xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Thực hiện và kiểm soát tốt việc kê khai tài sản của cán bộ. Thực hiện tốt quy trình luân chuyển cán bộ, mạnh dạn đưa cán bộ đi cơ sở để cán bộ có điều kiện va chạm, cọ sát với thực tế, giúp cán bộ trưởng thành…

Đồng chí Hà Đức Tuyến, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đồng chí Hà Đức Tuyến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Hà Đức Tuyến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Để xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Thực hiện thật tốt các khâu trong công tác cán bộ trên cơ sở xác định "Đánh giá là khâu tiền đề, quy hoạch là khâu nền tảng; luân chuyển là khâu đột phá; đào tạo, bồi dưỡng là yêu cầu cấp bách; sắp xếp, bố trí, đề bạt, quản lý cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên". Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ. Cùng với quản lý lịch sử cán bộ, tập trung quản lý tốt chính trị hiện tại như: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, đặc biệt là diễn biến tư tưởng của cán bộ và các yếu tố phát sinh như lợi ích nhóm, tài sản tăng thêm. Làm tốt việc nêu gương để lan tỏa, người đứng đầu, thành viên lãnh đạo phải thật sự gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ y, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tham luận được trình bày tại Hội thảo và những ý kiến bằng văn bản, đồng thời nhấn mạnh: Đây là tài liệu quý, nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Trước hết các cấp ủy chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo được sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời lan tỏa, tạo được ý chí, khát vọng của cán bộ, đảng viên lan tỏa đến Nhân dân trong việc xây dựng tỉnh Bắc Kạn. Làm tốt, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Làm tốt các khâu trong công tác cán bộ…/.

Nông Vui

Xem thêm