Kết thúc ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII

Tiếp tục chương trình ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều  ngày 04/12, các đại biểu đã nghe một số báo cáo, tờ trình. 

Tiếp tục chương trình ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều  ngày 04/12, các đại biểu đã nghe một số báo cáo, tờ trình. 

Cụ thể, kỳ họp đã nghe các báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ  máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế và việc thực hiện định mức biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục ở các huyện, thị xã; Báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình tại hội trường.
Các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình tại hội trường.
Kỳ họp nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/11/2010 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; tờ trình về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01/2008/NQ – HĐND ngày 22/4/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và Nghị quyết số 09/2008/NQ – HĐND ngày 21/7/2008 của HĐND tỉnh về việc bổ sung khoản 1, điều 2, Nghị quyết số 01/2008/NQ - HĐND; Tờ trình về việc quy định mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2013; Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; Tờ trình về kế hoạch biên chế và hợp đồng lao động năm 2013; các báo cáo thẩm tra của HĐND về các tờ trình. 
Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Kỳ họp đã chia tổ thảo luận. Ngày mai (05/12), HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại tổ và tại hội trường./.
Tuấn Sơn

Xem thêm