Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX: Nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền

Chiều 16/7, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục chương trình làm việc. Đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Chiều 16/7, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục chương trình làm việc. Đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ/HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung); Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, điểm b, khoản 2 Điều 3 và khoản 1, Điều 15 quy định mức phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016- 2020; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo tờ trình trên.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh.
Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Hà Văn Tuyên- Giám đốc Công an tỉnh.

Kỳ họp thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với Đại tá Dương Văn Tính- nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do chuyển công tác ra khỏi địa phương; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Hà Văn Tuyên- Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 17/7, các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc./.

Nông Vui

Xem thêm