Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém...”; bởi “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.
Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025

Xây dựng người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt phải là người có đạo đức cách mạng, phương pháp làm việc khoa học; tích cực, tự giác, tư duy sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao; phải có tinh thần và trách nhiệm cao đối với tự phê bình và phê bình; cầu thị, khiêm tốn; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; ý thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân trên từng cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đúng đường lối quần chúng.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt” trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy Bắc Kạn luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực thực tiễn, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó đã tăng cường cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 02/10/2019, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 30/8/2021 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025”. Một số đề án, chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu trong một số lĩnh vực.

Chỉ đạo xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ hoạt động cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 20/01/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với tinh thần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 29/10/2021 và nhiều văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn về vị trí việc làm; tiêu chí đánh giá cán bộ công chức hằng năm; quy định quyền hạn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; các quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy, cơ quan chuyên môn, giúp việc; quy định giải quyết khiếu nại tố cáo; quy định về thẩm quyền, quy trình, cách thức trong công tác kiểm tra giám sát; quy định về hoạt động giám sát phản biện. Đồng thời các cấp ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên liên tục các văn bản mới để cán bộ, đảng viên nắm bắt và thực hiện. Rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên; yêu cầu kiểm điểm sâu và khắc phục hạn chế, khuyết điểm hằng năm và phát hiện điển hình, nêu gương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên có vi phạm. Động viên, khuyến khích cán bộ tích cực học tập, lao động, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao.

Qua đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025, nhất là sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trên địa bàn tỉnh cho thấy: Đại đa số cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, quyết liệt thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, trung với nước, hiếu với dân” thì vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương chưa cao; năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu năng động, sáng tạo, dễ làm, khó bỏ; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, quy trách nhiệm; còn để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực được phân công phụ trách đã làm lãng phí các nguồn lực, làm chậm tiến trình phát triển, làm mất lòng tin của Nhân dân.

Để thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tận dụng mọi cơ hội, nguồn lực trong xã hội, để tạo ra động lực to lớn thực hiện thành công mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Về nhận thức: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết. Làm việc đến nơi đến chốn, không qua loa, đại khái; không ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy; nói đi đôi với làm; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, có khuyết điểm thì lập tức phải sửa chữa.

Về chính trị, tư tưởng: Nắm vững, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thực hành nêu gương, nhất là người đứng đầu. Đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Về đạo đức: Thực hiện “Trung với nước, hiếu với dân”, phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; rèn luyện đức tính có gan nói, có gan phụ trách, có gan làm việc, có gan tự phê bình, có gan sửa chữa khuyết điểm; rèn luyện đức tính “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Về hành động: Tự mình phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện bằng những mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải lan tỏa tích cực khát vọng phát triển.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Đặc biệt là kiến thức, tri thức nhân loại, tiến bộ về khoa học và công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Không ngừng rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, năng động, sáng tạo và nêu gương; phương pháp làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, sâu sát quần chúng và tinh thần phục vụ Nhân dân như Bác dạy “Dĩ công vi thượng”; gắn lý luận với thực tiễn, có biện pháp giải quyết thấu đáo, năng động, sáng tạo “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”./.

Xem thêm