Ngân Sơn chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

Cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, huyện Ngân Sơn đang chú trọng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, huyện Ngân Sơn đang chú trọng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thông qua các hội nghị, huyện Ngân Sơn đã triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp
Thông qua các hội nghị, huyện Ngân Sơn đã triển khai các văn bản, kế hoạch chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng- Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn cho biết: Chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, việc ổn định tình hình tại các địa bàn dân cư có vai trò rất quan trọng. Bởi vậy, huyện đã tập trung hướng mạnh về cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo tiếng nói đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hộ XIII của Đảng thực hiện trên phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực...

Thời gian qua, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành nhiều thời gian công tác tại cơ sở, tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy nhiều chủ trương đúng, phù hợp với tình hình đặt ra tại các địa phương. Đến nay, huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ của cấp trên ban hành. Theo đó, nội dung đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, huyện đã thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng kế hoạch thực hiện các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung vào các nội dung: Quán triệt sau sắc những yêu cầu, nội dung xây dựng văn kiện trình tại đại hội đảng bộ các cấp nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy... Các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội phải kiểm điểm, đánh giá đúng những thành tựu, kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; rút ra những kinh nghiệm chỉ đạo, đồng thời đề ra các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị...

Cùng với những nhiệm vụ trên, Huyện ủy Ngân Sơn tập trung rà soát tình hình cán bộ cơ sở, tiếp tục thay thế, bổ sung, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho đại hội. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm...

Để đại hội nhiệm kỳ mới thực sự thành công về mặt nhân sự cũng như chiến lược phát triển, huyện Ngân Sơn xác định một số nhiệm vụ cần tập trung như: Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm từ nay đến đại hội; quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác cán bộ, nhất là tinh thần, ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công việc...; tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng cơ quan, tổ chức cấp ủy, các cơ quan làm công tác tổ chức - cán bộ trong sạch, tận tụy, trách nhiệm, vững mạnh toàn diện./.

Duy Khánh

Xem thêm