Pác Nặm: Vốn điều lệ các HTX đạt trên 47 tỷ đồng

Năm 2022, huyện Pác Nặm tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện các giải pháp hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất bún khô của HTX Tố Mười xã Công Bằng ( Pác Nặm)
Sản xuất bún khô của HTX Tố Mười, xã Công Bằng (Pác Nặm).

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện thành lập được 01 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 23 HTX với tổng vốn điều lệ 47,7 tỷ đồng và 171 thành viên, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 67,2 triệu đồng trong 3 tháng đầu năm. Một số HTX trên địa bàn đã tổ chức liên kết sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm và việc làm cho người lao động.

Huyện Pác Nặm tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX phát triển, gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm