Phát huy truyền thống cách mạng xây dựng xã Cốc Đán ngày càng phát triển

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cốc Đán (Ngân Sơn) đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đời sống của Nhân dân được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cốc Đán (Ngân Sơn) đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đời sống của Nhân dân được nâng cao.

Xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng trong ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng phát triển cây có giá trị kinh tế cao.

Theo đó, cây thuốc lá hằng năm thực hiện vượt kế hoạch và tăng qua các năm, đến nay đạt 97,8ha; cây lúa nếp thơm “Khẩu nua lếch” được quan tâm khuyến khích nhân rộng. Việc đưa các giống mới có năng suất, chất lượng nằm trong bộ cơ cấu giống của tỉnh vào sản xuất đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, tổng sản lượng lương từ đầu nhiệm kỳ đạt 1.745 tấn, đến cuối nhiệm kỳ đạt 1.937,5 tấn, đạt 107,6% so với Nghị quyết Đại hội; lương thực bình quân năm 2019 đạt 746 kg/người/năm, toàn xã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và ổn định đời sống.

Đến nay, nhiều tuyến đường lên thôn vùng cao được bê tông hóa.
Nhiều tuyến đường lên thôn vùng cao được bê tông hóa.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân đưa nhiều giống cây trồng vụ đông và rau màu vào sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha/năm đến cuối nhiệm kỳ đạt 105,2 ha, vượt 5% so với Nghị quyết Đại hội. Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm duy trì phát triển ổn định. Đến cuối nhiệm kỳ, đàn gia súc có 1.837 con; đàn gia cầm 11.700 con, vượt 11,4% so với nghị quyết Đại hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc rừng trồng. Trong 05 năm, xã đã trồng mới 275,46ha rừng tập trung, 334ha cây phân tán, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, tăng thu nhập cho người dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đã đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, như: Tiếp tục tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực trong dân để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh phong trào hiến đất, ngày công để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã hoàn thành 07/19 tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm. Từ các nguồn hỗ trợ của cấp trên, ngân sách địa phương và nguồn đóng góp của Nhân dân, 5 năm qua, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 07 công trình đường giao thông nông thôn, với tổng số vốn 4 tỷ đồng, 05 công trình thủy lợi với tổng số vốn 2,8 tỷ đồng, 03 công trình nhà họp thôn với tổng số vốn 280 triệu đồng... Chất lượng công trình được đảm bảo, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có bước phát triển sâu rộng với nhiều hoạt động lành mạnh, sôi nổi, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%, đạt 106,2% so với nghị quyết, thôn văn hóa đạt 72,7%, đạt 111,8% so với nghị quyết. Công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các chế độ chính sách đối với người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 46,84%, giảm 11,88% so với năm 2015.

Hệ thống trường lớp được đầu tư, nâng cấp sửa chữa bằng nhiều nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nguồn vận động xã hội hóa trường học. Tỷ lệ học sinh ra lớp đúng độ tuổi và duy trì sỹ số học sinh ở các bậc học đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội. Các trường duy trì kết quả phổ cập giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và dân số KHHGĐ được quan tâm chú trọng. Công tác quốc phòng ổn định, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi tham nhũng, lãng phí. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã kết nạp 84 đảng viên mới đạt 168% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, chia tách 02 chi bộ sinh hoạt ghép 02 thôn thành 04 chi bộ sinh hoạt độc lập, đạt 200% mục tiêu Nghị quyết. Chỉ đạo thực hiện tốt việc phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, dân chủ, đổi mới là mục tiêu then chốt. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát triển nông- lâm nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phấn đấu từng bước nâng cao mức sống của Nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với quyết tâm, nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Cốc Đán sẽ có diện mạo mới khởi sắc hơn, tươi đẹp hơn./

Lý Dũng

Xem thêm