Phòng TN&MT TP. Bắc Kạn với công tác phòng, chống tham nhũng

Những năm qua, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, phần lớn đơn, thư kiến nghị của người dân gửi đến các cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trước tình hình đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực này.

Những năm qua, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, phần lớn đơn, thư kiến nghị của người dân gửi đến các cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trước tình hình đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo thành phố và Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và xử lý, trả lời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân
Lãnh đạo thành phố và Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn, thư kiến nghị của người dân.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì và liên tục, trong những năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường luôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Tạ Thị Lan Anh- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn cho biết: Trong công tác chuyên môn, khâu tiếp nhận và thẩm định hồ sơ là lĩnh vực dễ xảy ra các vấn đề tiêu cực nhất, nên Phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền, mặt khác thường xuyên kiểm tra, giám sát. Trong công việc thực hiện công khai, minh bạch, giúp cán bộ có ý thức thực hiện chức trách, công vụ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định. Tăng cường phát hiện, xử lý mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để tư lợi. Công khai và minh bạch là chìa khoá then chốt nhằm bảo đảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng thành công...

Bên cạnh công khai, minh bạch trong công tác chuyên môn, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố còn thực hiện đánh giá công chức, viên chức, lấy kết quả phục vụ Nhân dân, vì sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức. Trong năm, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đó yêu cầu công chức, viên chức không có thái độ sách nhiễu, hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trong năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tiếp nhận 129 đơn kiến nghị, trong đó đơn vị đã giải quyết xong 110 đơn với 97 vụ, việc. 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị tiếp nhận gần 60 đơn kiến nghị, trong đó phần lớn vụ, việc đã được Phòng giải quyết, trả lời.

Thực tế cho thấy, quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai còn phức tạp, một số quy định có sự mâu thuẫn, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, Phòng Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó tiếp tục cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và dễ xảy ra tham nhũng liên quan đến lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường đất, đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bên cạnh coi việc công khai, minh bạch trong các khâu tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường là yếu tố then chốt, Phòng Tài nguyên và Môi trường còn tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát chéo các cấp trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên môi trường để góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, ngăn ngừa công chức, viên chức sách nhiễu, hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.

Duy Khánh

Xem thêm