Quyết liệt hơn, sâu sát hơn trong giải ngân nguồn vốn hai chương trình MTQG

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, do UBND tỉnh tổ chức chiều 10/10.
Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2022 và 2023 thực hiện tại tỉnh là trên 1.308 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là hơn 812 tỷ đồng. Đến 30/9/2023 toàn tỉnh thực hiện giải ngân được hơn 470 tỷ đồng, đạt 36%.

Tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 là hơn 373 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2022 chuyển sang là hơn 137 tỷ đồng. Đến 15/9, tổng giải ngân đạt trên 29%.

Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung của hai chương trình; công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nhưng tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn hai chương trình đạt thấp.

Về nguyên nhân, bên cạnh nguồn lực thực hiện các chương trình chủ yếu dựa vào ngân sách Trung ương, công tác triển khai xây dựng và phê duyệt dự án của một số địa phương trong tỉnh còn chậm. Quy trình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phải qua nhiều bước, kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất…

Lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023, đó là: Quyết tâm thực hiện giải ngân nguồn vốn các chương trình theo cam kết. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các chương trình. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để cùng thực hiện…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các huyện chỉ đạo các xã tăng cường thực hiện nhiệm vụ. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt báo cáo định kỳ hằng tháng theo quy định.

Về vốn đầu tư, các huyện, chủ đầu tư thực hiện quyết liệt giải ngân, khẩn trương thanh toán theo giai đoạn. Tăng cường hỗ trợ các xã lập hồ sơ thanh quyết toán. Dự án nào không có khả năng triển khai theo tiến độ có thể điều chuyển nguồn kinh phí đầu tư theo quy định.

Về vốn sự nghiệp, đề nghị các huyện tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án. Các dự án chưa phù hợp cần bổ sung; quan tâm phát triển mô hình sản xuất đối với các dự án liên kết. Các địa phương chỉ đạo sâu sát hơn, quyết liệt hơn, để việc thực hiện hai Chương trình MTQG này tại tỉnh đạt kết quả cao nhất./.

Xem thêm