Thấy gì từ Chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương năm 2023?

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tỉnh Bắc Kạn vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, huyện. Đây là bức tranh phản ánh sự nỗ lực cũng như những hạn chế của các đơn vị, địa phương trong nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

Kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xác định qua tổng hợp điểm đánh giá gồm: Điều tra xã hội học, điểm tự đánh giá chấm điểm của các đơn vị, địa phương theo tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC và kết quả thẩm định của Tổ thẩm định (Sở Nội vụ).

Về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2023, tổng điểm trung bình của các đơn vị cấp sở đạt 90,766/100 điểm, cao hơn so với năm 2022 (năm 2022 đạt 87,45 điểm); 19/19 sở, ngành đạt từ 80 điểm trở lên (đều xếp loại Tốt).

Tổng điểm trung bình cấp huyện đạt 82,609/100 điểm, thấp hơn so với năm 2022 (năm 2022 đạt 83,77 điểm); 05/08 địa phương đạt từ 80 điểm trở lên (xếp loại Tốt), 03 địa phương đạt từ 70 đến dưới 80 điểm (xếp loại Khá). Năm 2023, không có đơn vị cấp sở ngành và địa phương đạt Xuất sắc (năm 2022 có 05 đơn vị cấp sở xếp loại Xuất sắc).

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc trong việc tự đánh giá, chấm điểm và kịp thời cập nhật kết quả tự đánh giá kèm theo tài liệu kiểm chứng lên phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC. Công tác thẩm định được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, Tổ thẩm định đã thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, chính xác. Công tác điều tra XHH được thực hiện đa dạng hình thức trả lời phiếu (qua zalo, email, trực tiếp) đã góp phần cho việc đánh giá xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được thuận lợi, khách quan, công khai, minh bạch.

Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong đánh giá xác định Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện đã giúp công tác tự đánh giá chấm điểm của các đơn vị và công tác thẩm định, tổng hợp kết quả được nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời cho việc tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo và tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu kiểm chứng của các đơn vị.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Sở Giao thông vận tải là đơn vị đứng đầu 19 đơn vị cấp sở về xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023, với tổng số điểm đạt 95,476, tăng 15,356 điểm so với xếp hạng năm 2022. Từ tháng 7/2023, đơn vị đã đưa vào khai thác và sử dụng “Dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia”, cung cấp dịch vụ công toàn trình.

Hiện nay, Sở đã xây dựng hệ thống phòng họp không giấy tờ; hệ thống phòng họp trực tuyến; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục hành chính. Với những giải pháp cụ thể trong công tác CCHC, Sở Giao thông vận tải xếp loại Tốt, dẫn đầu về Chỉ số CCHC, đặc biệt là điểm điều tra xã hội học cao nhất so với các sở, ngành của tỉnh.

Đối với cấp huyện, thành phố Bắc Kạn có tổng số điểm cao nhất (87,46), tăng 5,651 điểm và tăng 6 bậc so với bảng xếp hạng năm 2022. Điểm điều tra xã hội học của thành phố đạt 12,071, cao nhất trong các đơn vị cấp huyện. Để đạt kết quả này, trong năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Theo từng tháng, quý trong năm, cấp ủy, chính quyền kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ đề ra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ điểm Chỉ số CCHC cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở những đơn vị xếp vị trí cao đã được quan tâm đúng mức, đi vào thực chất với các giải pháp cụ thể mang tính hữu hiệu, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Việc đánh giá kết quả thực hiện CCHC thông qua Chỉ số CCHC là cơ sở, động lực để các sở ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực CCHC tại đơn vị, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh./.

Xem thêm