Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo về việc Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, Na Rì.

Thông báo về việc Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, Na Rì.

Xem thêm