Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt 292.151 triệu đồng, bằng 49,9% dự toán Trung ương giao, bằng 47,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt 292.151 triệu đồng, bằng 49,9% dự toán Trung ương giao, bằng 47,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.

Mô hình phát triển kinh tế của các Hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Mô hình phát triển kinh tế của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố, huyện Chợ Mới.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt 1.946.121 triệu đồng, bằng 37,49% dự toán giao đầu năm. Chi ngân sách còn đạt thấp so với kế hoạch và kịch bản tăng trưởng là do tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn chậm, chi thường xuyên đạt thấp, chủ yếu thực hiện chi lương và các chế độ, chính sách…

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2018. Thực hiện tốt Đề án ấn định thuế đối với lĩnh vực khoáng sản, nghiên cứu phương án quản lý thuế có hiệu quả đối với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.../.

Bích Ngọc

Xem thêm