Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 14/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện; chế độ, chính sách có liên quan đến CCB và cán bộ Hội được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể với Hội CCB chặt chẽ hơn, đem lại kết quả thiết thực.

Toàn tỉnh hiện có 08 Hội cấp trên cơ sở, 120 Hội cơ sở với hơn 16.400 hội viên sinh hoạt tại 1.076 chi hội. Số tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đều đạt trên 90%. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên không ngừng được cải thiện.

Hội CCB các cấp đã bám sát văn bản của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Hội, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; tham mưu giúp cấp uỷ và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm của xã hội, làm nền tảng để hội viên hiểu đúng bản chất của vấn đề nảy sinh, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội và của địa phương, qua đó đã góp phần tạo ra bước phát triển của Hội, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương. Hằng năm có 85-90% gia đình CCB được công nhận đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá"; 100% cơ quan, đơn vị có tổ chức Hội CCB được công nhận đạt tiêu chuẩn "Cơ quan, đơn vị văn hoá".

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09-NQ/TW (khóa IX) của Bộ Chính trị, Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong các cấp uỷ, chính quyền và trong tổ chức Hội. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền nhằm cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan đối với công tác CCB. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác CCB, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội CCB hoạt động có hiệu quả...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò của tổ chức Hội CCB các cấp và hội viên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua... đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để việc thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) tiếp tục đạt kết quả cao hơn, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp Hội CCB cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy trong tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TW phù hợp tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”... Đồng thời, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức để góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

Xem thêm