TP. Bắc Kạn: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn ở TP. Bắc Kạn từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp, TP. Bắc Kạn đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ để triển khai bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 06/9/2021 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 08/7/2022 về thực hiện Kết luận số 62-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy khóa XI về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”...

Trồng dưa trong nhà lưới của HTX Dương Quang.

Trồng dưa trong nhà lưới của HTX Dương Quang.

Thực tế cho thấy, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của TP. Bắc Kạn đã và đang được phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp. Tích cực phát triển diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Nhiều tổ chức kinh tế, hộ dân đã tự đầu tư hoặc thông qua các dự án hỗ trợ để triển khai các mô hình sản xuất công nghệ cao, chuyên sản xuất các loại rau, dưa lưới, dâu tây, hoa... đem lại thu nhập cao; tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Đối với các sản phẩm đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường, như: Curcumin, tinh bột nghệ, nano nghệ, viên nghệ, trà túi lọc linh chi... được duy trì, tiếp tục có bước phát triển.

Để phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn của TP. Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, đã từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nông Thượng, xã Dương Quang, phường Sông Cầu với một số sản phẩm như dưa lưới, mít, ổi... đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quan tâm tuyên truyền, khuyến khích phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác. Cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn, vận động các HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn có hơn 50 HTX động trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đã có có 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (16 sản phẩm 4 sao, 18 sản phẩm 3 sao).

Nhiều HTX bước đầu đã phát huy hiệu quả hoạt động, sản phẩm làm ra tiêu thụ tốt, có thu nhập ổn định, như: HTX Nông nghiệp Tân Thành ở xã Nông Thượng chủ lực là các sản phẩm chế biến từ củ nghệ vàng; HTX Dương Quang ở xã Dương Quang với sản phẩm là rau an toàn, dưa lưới, lạp sườn, thịt hun khói…; HTX Minh Anh ở phường Xuất Hóa với các sản phẩm về nấm...

Từ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đã cùng góp phần tích cực vào thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, TP. Bắc Kạn đã giảm được 74 hộ nghèo, vượt 32 hộ so với kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,76% xuống còn 2,33%, bình quân mỗi năm là 0,43%, vượt 0,24% kế hoạch.

Trong thời gian tiếp theo, TP. Bắc Kạn tập trung tuyên truyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận; chủ động sản xuất các sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hằng năm. Đến năm 2025 phấn đấu phát triển mới 15 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao trở lên. Đẩy mạnh kết nối, xúc tiến, quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng.../.

Xem thêm