TP. Bắc Kạn sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của TP. Bắc Kạn đã có những chuyển biến rõ nét.

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của TP. Bắc Kạn đã có những chuyển biến rõ nét.

Thành phố Bắc Kạn phấn đấu xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở đến thành phố
Thành phố Bắc Kạn phấn đấu xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết trên, thành phố Bắc Kạn đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh nhằm tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được thực hiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy luôn tuân thủ nguyên tắc của Đảng, thống nhất trong lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán bộ gắn với trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các cơ quan đơn vị; tập trung phát huy dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại một số phòng, ban thuộc UBND thành phố; thành lập bộ phận tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể thành phố; thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Xây dựng, thực hiện Đề án kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan và chi bộ quân sự xã, phường.

Thành phố Bắc Kạn đã xây dựng nhiều đề án về tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện BTV Thành ủy quản lý giai đoạn 2016-2020; thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố; thực hiện sáp nhập, tổ chức lại một số phòng chuyên môn thuộc thành phố, tổ chức hội đặc thù và giao quyền tự chủ về số người hoạt động không chuyên trách, kinh phí cho UBND xã, phường; vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2017-2020; đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; sắp xếp bộ phận tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn.

Thành phố đã sắp xếp, tổ chức lại và thành lập mới một số phòng, ban, đơn vị thành phố: bỏ các Phòng Dân tộc, Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND - UBND, giảm số lượng cơ quan chuyên môn từ 13 đơn vị xuống còn 11 đơn vị. Tách được bộ phận sự nghiệp Văn hóa Thông tin để thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố. Sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố. Thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố; sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo chỉ đạo của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

Cùng với đó, thành phố chỉ đạo sắp xếp, bố trí các chức danh theo Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và ghép thôn, tổ dân phố không đạt chuẩn. Thành phố sau khi sắp xếp giảm từ 139 người xuống còn 75 người đối với cấp xã; 1.790 người còn 508 người đối với thôn, tổ dân phố; sau khi ghép số thôn, tổ dân phố giảm từ 127 xuống còn 117 thôn, tổ dân phố.

Có thể nói, những giải pháp đồng bộ trong sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đã giúp đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Từng bước tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, hướng tới việc đổi mới, tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

D.K

Xem thêm