Trách nhiệm của công an trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Dự thảo nêu rõ, việc phân công trách nhiệm trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các quy định khác có liên quan. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền; chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương; tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động phối hợp giữa các lực lượng; đáp ứng kịp thời, có hiệu quả yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong từng địa bàn và lĩnh vực cụ thể.

Nội dung công tác xây dựng phong trào

Một trong những nội dung mà dự thảo đề xuất là xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm điều kiện cần thiết cho các hoạt động này.

Đồng thời, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến, giáo dục pháp luật về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các quy định khác của pháp luật về an ninh, trật tự có liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; khen thưởng, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tổ chức bộ máy chuyên trách, không chuyên trách và lực lượng tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Theo baochinhphu.vn

Xem thêm