Triển khai một số quy định mới trên lĩnh vực lâm nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 04/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai một số quy định trên lĩnh vực lâm nghiệp cho cán bộ quản lý thuộc các đội, phòng nghiệp vụ, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Hội nghị triển khai một số văn bản, thông tư mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hợp nhất một số văn bản, thông tư hướng dẫn trên lĩnh vực lâm nghiệp như: Hợp nhất Văn bản số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 của Bộ NN&PTNT; Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 hợp nhất với Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Hợp nhất Văn bản số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 của Bộ NN&PTNT, Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về ranh giới rừng hợp nhất với Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp….

Đại diện Chi cục Kiểm lâm phổ biến một số văn bản, quy định.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm phổ biến một số văn bản, quy định.

Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; Thông tư số 23/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 quy định đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính; Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng….

Sau khi tập huấn, lãnh đạo chi cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc sớm chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các văn bản, thông tư đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời thường xuyên nghiên cứu, học tập để áp dụng hiệu quả vào nhiệm vụ công việc./.

Xem thêm