Bắc Kạn: Đảm bảo hiệu quả hoạt động tài trợ quy hoạch

Bài 2: Hoạt động tài trợ quy hoạch đảm bảo công khai, minh bạch

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND, Bắc Kạn chỉ tiếp nhận tài trợ bằng tiền, không tiếp nhận tài trợ bằng sản phẩm. Kinh phí tài trợ lập quy hoạch do các tổ chức, cá nhân tài trợ trên nguyên tắc tự nguyện.
Một góc TP. Bắc Kạn.

Một góc TP. Bắc Kạn.

Việc tài trợ kinh phí để thực hiện quy hoạch phải đảm bảo không có điều kiện kèm theo, công khai, minh bạch và thực hiện theo quy định pháp luật. Việc tỉnh đồng ý cho các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch là độc lập, không liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch không được ưu tiên, ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Sản phẩm quy hoạch được lập từ nguồn kinh phí tài trợ thuộc sở hữu của cơ quan quản lý nhà nước. Quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo 4 bước, từ lập, phê duyệt và công khai danh mục các dự án quy hoạch; đăng ký tài trợ, chấp thuận tài trợ; chuyển tiền tài trợ vào ngân sách nhà nước; lập, thẩm định, phê duyệt, công bố đồ án quy hoạch.

Theo đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Tất cả các bước đều đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Trong đó, việc thỏa thuận và cam kết tài trợ, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND các cấp, trong trường hợp cần thiết thì tổ chức cuộc họp liên ngành, kiểm tra thực địa hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; tổ chức thỏa thuận, cam kết tài trợ hoặc ký biên bản ghi nhớ tài trợ. Trong bản thỏa thuận, cam kết tài trợ hoặc biên bản ghi nhớ cần nêu rõ về kinh phí, thời điểm chuyển kinh phí vào ngân sách. UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chấp thuận tài trợ quy hoạch trên cơ sở văn bản trình cơ quan chuyên môn về xây dựng các cấp theo phân cấp phê duyệt quy hoạch.

Khi nhận được văn bản chấp thuận tài trợ của cấp có thẩm quyền, cơ quan tài chính các cấp liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản cho nhà tài trợ cung cấp các thông tin liên quan đến thủ tục tiếp nhận tài trợ cho công tác lập quy hoạch; đồng thời, phối hợp với Kho bạc nhà nước cùng cấp hạch toán vào thu ngân sách địa phương theo quy định. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tài trợ thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn do các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tài trợ cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố đồ án quy hoạch, thực hiện theo quy định. Đồng thời bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, quyết toán theo quy định hiện hành.

Để nguồn vốn tài trợ được sử dụng hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch bằng kinh phí tài trợ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm theo quy định.

Về xử lý chuyển tiếp, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 298/TB-UBND ngày 17/10/2022 kết luận cuộc họp bàn giải pháp xử lý chuyển tiếp việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch các đồ án quy hoạch. Theo đó, tuỳ vào tình hình thực tế đồ án quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phối hợp với các bên liên quan xem xét, xử lý (thanh lý) hợp đồng 3 bên đã ký đảm bảo đúng quy định của pháp luật hoặc cơ quan phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xem xét xử lý quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Theo đó, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sẽ được thu hồi hoặc bãi bỏ để thực hiện theo quy trình từ đầu…

Đối với các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch, phải đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo văn bản chấp thuận tài trợ quy hoạch của cấp có thẩm quyền, đúng nội dung thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ, tiến độ lập quy hoạch được chấp thuận. Không tham gia, can thiệp vào công tác lựa chọn nhà thầu; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước./. (Hết)

Xem thêm