Chợ Mới củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đảng bộ huyện Chợ Mới hiện có 41 chi, đảng bộ trực thuộc, 221 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở với 3.549 đảng viên. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn, 153 thôn, tổ dân phố. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 1.091 người.

Chú trọng công tác cán bộ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã xây dựng 02 nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 15/12/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tại huyện Chợ Mới.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tại huyện Chợ Mới.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng", Đảng bộ huyện Chợ Mới đã chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Trong đó đặc biệt thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ như: Quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức…

Đến nay, huyện có 223/226 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp và viên chức quản lý các trường học thuộc huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên; có 437/614 viên chức chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học. Năm 2022, có 786/809 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 190 người.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiện nay có 228/282 cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022 có 96,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 5,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ huyện Chợ Mới đặc biệt chú trọng là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kiện toàn các Tổ dự sinh hoạt chi bộ trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các Tổ đã dự sinh hoạt với 66 chi, đảng bộ trực thuộc và 293 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới dự sinh hoạt tại Chi bộ Nà Mố, xã Bình Văn (Chợ Mới).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới dự sinh hoạt tại Chi bộ Nà Mố, xã Bình Văn (Chợ Mới).

Ngoài sinh hoạt định kỳ theo quy định, Huyện ủy Chợ Mới đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp xoay quanh các chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Triển khai Quyết định 1926-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về ban hành nội dung cụ thể hoá 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị; về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ; về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện uỷ Chợ Mới dự sinh hoạt tại Chi bộ Khau Tổng, xã Mai Lạp.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện uỷ Chợ Mới dự sinh hoạt tại Chi bộ Khau Tổng, xã Mai Lạp.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới cho biết: Thông qua việc ban hành Nghị quyết 03-NQ/HU, huyện quán triệt các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện. Sau hơn 02 năm, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU đã đạt được những kết quả nhất định. Bộ máy các cơ quan, đơn vị dần được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các khâu trong công tác cán bộ luôn được quan tâm tổ chức thực hiện; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đổi mới... Những kết quả nói trên góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn…/

Xem thêm