Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023)

Công tác tuyên giáo góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức chặt chẽ, đây là mặt trận quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng.

Đồng chí Trần Thị Lộc

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại Thành ủy Bắc Kạn.

Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng (02/1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.

Ngày 01/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám”. Sau khi được phát hành, tài liệu này đã tạo được tiếng vang lớn. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

93 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Phát huy truyền thống, với tinh thần đoàn kết, hăng say cống hiến, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nỗ lực, quyết tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức 22 hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Trung ương, của tỉnh; triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đổi mới, đi vào nền nếp. Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn tỉnh đã có 1.260 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 02 tập thể, cá nhân được xây dựng phim ngắn tuyên truyền trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; 09 tập thể, cá nhân được tham gia Triển lãm cấp Quốc gia “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; 01 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị toàn quốc.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức. Công tác định hướng tuyên truyền được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác báo chí, phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề dư luận, Nhân dân quan tâm được thực hiện chặt chẽ. Công tác kiện toàn, tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hoạt động tuyên truyền miệng, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo được thực hiện thường xuyên. Công tác văn hóa - văn nghệ có sự đổi mới. Công tác xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục được quan tâm.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan biên tập, xuất bản 30 số Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”, với gần 60.000 cuốn; duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; thực hiện 12 chuyên mục Xây dựng Đảng, 60 chuyên mục Khoa giáo trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực tuyên giáo thời gian qua đã đóng góp quan trọng giữ vững ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Để công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, tiếp tục góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo, nhất là giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và sau hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hai là, đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng tập trung vào nội dung chủ yếu, cốt lõi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đảm bảo nghiêm túc.

Ba là, nắm chắc, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không để tích tụ thành “điểm nóng”; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các sự cố khủng hoảng truyền thông; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bốn là, chú trọng lan tỏa thông tin tích cực, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình trong “học tập”, “làm theo” và “nêu gương” theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Năm là, thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận từ đó chủ động đề xuất với cấp ủy các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường bám nắm cơ sở; kịp thời định hướng, hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; tích cực tham mưu cho cấp ủy để từng bước hiện đại hóa phương tiện, áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để tiến hành công tác tuyên giáo./.

Xem thêm