Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên.

Người dân thôn Đán Mẩy, xã Nam Mẫu (Ba Bể) nghe tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
Người dân thôn Đán Mẩy, xã Nam Mẫu (Ba Bể) nghe tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sau hơn 5 năm triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các văn bản với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”; thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sát hạch trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành 135 biểu hiện suy thoái và phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, giúp các tập thể, cá nhân dễ nhận biết để tự rà soát, đối chiếu, từ đó nhắc nhở, phê bình và điều chỉnh, sửa chữa.

Sau các đợt sinh hoạt, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” được nâng lên; nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân; từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21

Nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, góp phần tạo sự chuyển biến, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 20/01/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phải thường xuyên, liên tục, người đứng đầu các cấp, các ngành phải tự giác, gương mẫu làm trước, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận trong Đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giải pháp đủ mạnh để làm chuyển biến tình hình. Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện Kết luận cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp để làm cho mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác gương mẫu thực hiện. Phát huy vai trò của Nhân dân, báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Gắn thực hiện Kết luận 21 với triển khai nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Đó là: Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII (hoàn thành trong quý I/2022).

Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; bổ sung, nội dung thực hiện Kết luận vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (hoàn thành trong tháng 02/2022). Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị .

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (thực hiện thường xuyên).

Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan (thực hiện hằng năm).

Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành đối với ủy viên ban thường vụ cấp ủy; cán bộ lãnh đạo và các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu theo quy định, hướng dẫn của Trung ương (năm thứ 3, nhiệm kỳ đại hội Đảng và hội đồng nhân dân các cấp).

Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp uỷ, thường vụ cấp uỷ và tổ chức đảng; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm (thực hiện thường xuyên).

Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản của cấp ủy, chính quyền liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương (từ năm 2022).

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (thực hiện thường xuyên).

Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước (thực hiện thường xuyên).

Tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết của Tỉnh ủy đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, không để bị chi phối, tác động, hưởng lợi; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm” lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các văn bản quy phạm pháp luật (thực hiện thường xuyên).

Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên)./.

Việt Bắc

Xem thêm