Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2023

 

Xem thêm