Ngân Sơn: Chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm vượt kế hoạch

Năm 2022, huyện Ngân Sơn đặt ra chỉ tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trong độ tuổi là 600 người. Đến nay, huyện đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 826 người lao động, đạt 136% kế hoạch.

Nhờ các chương trình đào nghề, giới thiệu việc làm của huyện mà nhiều người lao động đã có việc làm thường xuyên, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống
Nhờ các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm của huyện mà nhiều người lao động đã có việc làm thường xuyên, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Năm 2023, huyện Ngân Sơn phấn đấu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 650 lao động trong độ tuổi trên địa bàn huyện. Đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Đình Văn

Xem thêm