Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.

Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đọc, lan tỏa giá trị từ việc đọc đến cộng đồng

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện.

Đồng thời, cải thiện môi trường đọc, tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện công lập, thư viện ngoài công lập, không gian văn hóa, các thiết chế có phục vụ đọc sách đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân.

Bên cạnh đó, thu hút và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đọc, lan tỏa giá trị từ việc đọc đến cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững.

Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân trong việc huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ưu tiên xét tặng Giải thưởng đối với tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được xét tặng dựa trên nguyên tắc tự nguyện; đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, công khai.

Ưu tiên xét tặng Giải thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, những nơi chưa có thư viện công lập.

Thời gian xét tặng và trao tặng Giải thưởng

Quy chế nêu rõ, Giải thưởng được xét tặng định kỳ hằng năm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai, tiếp nhận và xây dựng hồ sơ xét tặng Giải thưởng.

Thời gian Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thẩm định hồ sơ và tổ chức xét tặng Giải thưởng được thực hiện trong Quý I năm kế tiếp năm xét tặng Giải thưởng.

Thời gian tổ chức trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, của năm kế tiếp năm xét tặng.

Điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Theo Quy chế, tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng hiện đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thời gian tổ chức, tham gia tổ chức hoặc đóng góp cho phát triển văn hóa đọc tối thiểu 03 năm liên tục và chưa được tặng Giải thưởng trong khoảng thời gian 03 năm tính đến năm đề nghị xét tặng.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ mức độ đóng góp, hiệu ứng tác động tới xã hội và điều kiện thực tiễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn cụ thể và xem xét quyết định.

Tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng là thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ngoài đáp ứng yêu cầu trên phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Đáp ứng đủ điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật: Có quyết định thành lập (đối với thư viện công lập) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 3 động (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2020) hoặc đã thông báo hoạt động thư viện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoạt động (đối với các thư viện thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2020).

b) Có thời gian tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc ít nhất là 03 năm liên tục.

Cá nhân là doanh nhân, tổ chức là doanh nghiệp đề nghị xét tặng Giải thưởng ngoài đáp ứng yêu cầu trên phải bảo đảm điều kiện tham dự theo quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp./.

Xem thêm