Quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 14 nhóm chỉ tiêu Chương trình MTQG

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những nội dung trả lời tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, diễn ra sáng 02/8 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Bình trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các đại biểu và nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ có các giải pháp, cách làm cụ thể, kịp thời để khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, tạo ra những chuyển biến tích cực để đại biểu, cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát chia sẻ và góp ý.

Về việc giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, nhiều hội nghị và tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thậm chí “cầm tay chỉ việc” tới cấp cơ sở. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp, phát huy vai trò của từng thành viên UBND, thành viên các BCĐ, Tổ công tác để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các CTMTGQ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Trung ương và tỉnh giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trả lời ý kiến đại biểu HĐND tỉnh về việc thực hiện 14 nhóm chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

UBND tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý, điều hành chi ngân sách đúng quy định, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm sâu sát, theo dõi tiến độ và hướng dẫn cụ thể để các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, thẩm định giá, đấu thầu.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, thông tin tuyên truyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính; nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, ngăn chặn và thực thi các quyết định xử phạt để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06, sớm hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng tiếp theo, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và tăng cường công tác chỉ đạo ổn định và phát triển kinh tế, cân đối ngân sách. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công; tăng cường đi công tác, làm việc tại cơ sở để kịp thời giải quyết những tồn tại, bức xúc, khó khăn của địa phương, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trong công tác tham mưu chủ trương, ban hành chính sách của các cơ quan chức năng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.Tăng cường năng lực dự báo, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phấn đấu đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong các năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của tỉnh…/.

Xem thêm