Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023:

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

BBK - Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023 thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (đối với từng môn học, từng vị trí việc làm) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2023.

Xem thêm