Bổ sung 214 tuyến đường lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2025

BBK - Tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 6 năm 2023, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung).
Tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn TP. Bắc Kạn được mở mới trong năm 2023.

Tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn TP. Bắc Kạn được mở mới trong năm 2023.

Theo đó, bổ sung 214 tuyến đường tại các địa phương với tổng chiều dài khoảng 439km. Cụ thể, huyện Ba Bể 24 tuyến, Bạch Thông 29; Chợ Đồn 31; Chợ Mới 54; Ngân Sơn 14; Na Rì 46; Pác Nặm 07; thành phố Bắc Kạn 09. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 214.232 triệu đồng./.

Xem thêm