Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dân tộc.
Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp hoàn thiện phần mềm "Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn".

Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp hoàn thiện phần mềm "Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn".

Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với 5 nhiệm vụ quan trọng; triển khai xây dựng “Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn”. Tổng kinh phí được cấp để thực hiện là hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo đó, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng CNTT trong xây dựng “Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn”. Đến nay Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các nhà thầu xây dựng hoàn thiện cơ bản về nội dung phần mềm bao gồm cơ sở dữ liệu theo nhóm, bộ tiêu chí chứa các dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số theo quy định của Ủy ban Dân tộc với 132 chỉ tiêu thống kê. Các sở, ngành, đơn vị liên quan có các chỉ tiêu, dữ liệu về dân tộc đã được cấp tài khoản để cung cấp và khai thác dữ liệu trên hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban còn phối hợp tổ chức tập huấn cho công chức các sở, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn về công tác thu thập, cập nhật phiếu điều tra về công tác dân tộc để tạo nguồn thông tin dữ liệu số hóa đưa vào hệ thống phần mềm và triển khai cài đặt phần mềm lên hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu thống kê các chỉ tiêu dân tộc theo quy định, Ban đang phối hợp với nhà thầu điều chỉnh, bổ sung bộ chỉ tiêu thống kê về dân tộc và đôn đốc các đơn vị, địa phương cập nhật các chỉ tiêu thống kê mới lên hệ thống phần mềm.

Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Dự kiến hết tháng 9/2023 sẽ nghiệm thu tổng thể “Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn” và đưa vào vận hành chính thức. Sau khi hệ thống đưa vào vận hành sẽ hình thành nguồn cơ sở dữ liệu điện tử về lĩnh vực dân tộc và khắc phục khó khăn, hạn chế về công tác cập nhật, quản lý, lưu trữ dữ liệu về công tác dân tộc trước đây.

Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Ủy Ban Dân tộc về phê duyệt “Đề án chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”.

Có thể nói, việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác dân tộc sẽ đáp ứng việc kết nối thông tin từ hệ thống thu thập tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh, tích hợp dữ liệu thuộc hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh liên thông với hệ thống dữ liệu của Ủy ban Dân tộc góp phần đẩy nhanh quá trình thực thi các chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số được kịp thời, hiệu quả./.

Xem thêm