Để yêu cầu trợ giúp pháp lý được thụ lý cần đáp ứng những điều kiện nào?

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, để yêu cầu trợ giúp pháp lý được thụ lý cần đáp ứng những điều kiện nào và thời hạn giải quyết hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý là bao nhiêu ngày? 

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, để yêu cầu trợ giúp pháp lý được thụ lý cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Phải là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, cụ thể:

+ Vụ việc không thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại; không trái pháp luật.

+ Không thuộc các trường hợp tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thụ lý;

+ Phù hợp với phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Thời hạn giải quyết hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý là bao nhiêu ngày?

Thời hạn giải quyết hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý được quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, cụ thể:

“Điều 30. Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý

… 2. Người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan”.

Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 228/QĐ-BTP năm 2023 cũng có quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý:

“Phần II: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

1. Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

... Thời hạn giải quyết hồ sơ: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.”./.

Xem thêm